Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MackDesign

Artikel 1 Definities
1.1Onder Mobidog (MackDesign) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum, met KVK-nummer KVK 51211637, BTW nummer NL 002128849B66
1.2Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.mackdesign.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via website www.mackdesign.nl
2.2Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Mobidog (MackDesign) behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail of whatsapp is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres of telefoonnummer. De klant en Mobidog (MackDesign) komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. De elektronische bestanden van Mobidog(MackDesign) gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 Persoonsgegevens

 1. Mobidog(MackDesign) is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4.2De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Mobidog(MackDesign) vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
  • Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website informatie verstrekken over aanbiedingen en acties

  Artikel 5 Aanbod
  5.1Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Mobidog(MackDesign) met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mobidog(MackDesign) garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens zoals afgesproken, zal Mobidog(MackDesign) passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
 2. Mobidog(MackDesign) kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Prijzen en Betalingen
6.1Alle door Mobidog(MackDesign) vermelde prijzen inclusief BTW. Aangezien Mobidog (MackDesign) gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling zal er op de factuur geen BTW vermeld staan.
6.2 Mobidog(MackDesign) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3De hoogte van de verzendkosten wordt bij de overeenkomst overlegd met de klant en zijn conform de prijzen van Post NL
6.4Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald:
• Betaling via Tikkie
• Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL66INGB0005872182 ten name van Mobidog te Huizen, onder vermelding van naam klant.

Artikel 7 Verzendkosten
7.17.1 Verzendkosten: briefpost tot 250 gram 4,50- euro, brievenbuspakje 250gr tot 2 kg. gram 4,50 euro en pakket 6,95 euro. Buitenlandse zendingen 13,95

Artikel 8 Levering
8.1 Mobidog(MackDesign) levert in Nederland, België en Duitsland. en maakt daarbij gebruik van de diensten van Post NL.
8.2Bij ontvangst van betaling versturen wij de bestelling zodra deze gemaakt is. De levertijd bedraagt tussen de 2 en 3 weken. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Mobidog(MackDesign) is gerechtigd om de bestelling in gedeeltes te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Mobidog(MackDesign) bekostigd.
8.4Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aanMobidog(MackDesign) zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 Retour
10.1Indien bestelde artikelen niet in juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van Mobidog(MackDesign). Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 4 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Mobidog(MackDesign).
10.2 Mobidog(MackDesign) behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
Handgemaakte artikelen die op maat gemaakt zijn en naar wens van de klant , worden niet retour genomen en zullen ook niet vergoed worden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Mobidog(MackDesign) of andere rechthebbenden.
11.2Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 Overmacht
12.1Indien Een of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Schadevergoeding
13.1Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.